НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


 §     Закон України «Про вищу освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

 

§    Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

 

§    Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text

 

§ Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text

 

§  Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

 

§   Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року №44

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text

 

§   Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text

 

§   Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 №40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

 

§  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text

 

§  Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року №1220

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-19#Text

 

§  Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

 

§ Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/10/25/Perelik.fakh.vyd.dlya.publ.rez.dosl.nazdob.stup.DN-KN-DF.10.10.22.pdf


 

§  Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Fatestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii%2F2021%2F02%2Ffakhovikh-vidan-do-12032020.doc&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1P9Phdfy-pK1kzvZjPq_lv